The Guthrie Daily Leader. (Guthrie, Okla.), Vol. 16, No. 144, Ed. 1, Saturday, November 17, 1900 Page: 3 of 8

This newspaper is part of the collection entitled: Oklahoma Digital Newspaper Program and was provided to The Gateway to Oklahoma History by the Oklahoma Historical Society.

View a full description of this newspaper.

V
THCIRADER UKTHMV MM AM. MA
QsaaaMR
WIN WEALTU
W HANNA'S TIP
fidfk lll Airuces N
Stkzidj till
NOTKS UK THE THKATKICAL WORLD
P
Maaag llraofca kM
kM am lag
ltri
" .! tiortar" to Um nuaat ff
. .tly ) of th aaWaWO
Iwjwwrt tvg appaata bar
Oa IH pWlttfeif prasam Mml( Hta
tfato to ftwawwkar It
Among tha atwwaaMt tatnga tor
arty ! aprtag Ui.XHn Ma
bapa ti vtla am) r.rlrn Hup
K-r .n. thu aa r taaf apim
i-romt.. . ttn I a mom in Vva
Woman H.ra h riud
r' "' l '- mm Hh will
ll 4i ...... r m frtw
tm irti-4t turn i faaott f hi
I 'im 4 .iti f..i ltrthft
to ' i i t iit'n 4 moii 4 th thfatrgolag
p.ni.i. til ...ir . ity mm.) Mr Brunt haa
I !! UWlii III NMMN llllgnill aaanaar
..nf ih.- tml I h ooaipaa
' ih win. b ba iWrn rraaamd
Hi Hi) ikH H sigtMilMtl daatra to
. pt tt. literal uAVra to appwar la
Hi . Mr although h baltavaa that a
in i it- H( u. ih WMtM ha will b abla
ti urw ttn for two appwarajavoa.
H..it 4 Trump la aaw 44
baa iuad a bit down aaat At Haaaa
tb ulot banga by a thrwad aad taa
loatiuuity nt thp aiory sassas la daag
r dm it boba up again Jual at tha
pniiM-r Han- Tha laat cannot
b iruid food on aad at th (all
of tb turtaln th audlaaca la laft targ
ly lu doubt aa to tha fata o( too aanr
la wbo aaa bvaa tariiat uf a prwct-pk-a
by a alira4 otoaay laodar. who
ab lapajraiaat o( a luaa by trylnn
to torv a praavatura voUacttoa of Ufa
luauiauta plat ad upon taa daughter of
a dvbtor.
tu-u tiui la atlll drawia bl
i row da la Haliadaipata. vaara It
cliaa this waah Taa protoua lu
Buoiua of tali work oa avary auditor
la uu ol tba moat raotaraabla daotou
atialioua of tba tbaatrlial art of raal
laoi. Kroai taa opaolag at-ana taa Uwa
r oa ! trauaportad to far Judaa aud
tba ragloita rouud about aud tba wbolw
fabric la that of a raal vlalou Iba
truth of which ha cauuot for Iba uouia
quaaUou TUa apiaudtd oaxaitutrr. tba
nutgulAcaol mtaa-an ataaa of I ha crova
of Daphua. tba alatilrtrytnn oUftrUt
rata aud tba ftual todli'allon of a
Iiaaaute of tha MaaaUh a work of
tevoiaut art i ail abaorblim No
aut b aptit UiuUr ravalatlou baa avar
Im)Iuii houurad tba boarda of auy tbaa
tic Mini tbtt tufluauta of It periuaatua
iht- i;illi tuiiiuuulty
l ...3 lull m in u KuuUiUk Wauloaud
ln.i uiiiaii inoiniiil lu Hi" l-lno a
M.-Uh fin II.. Itiat tlliit lii Hi. illy
li .! oniniuitiil li fcli Mi nut an
l IlixtUllial 4 ll(!M of Ul" ' UK i II VII
mIi" itliii'lit llu' tiwi I'm luaii' v ;i
ii.. mix i li i.aili. ulaily all Itiuuv
I. i Imobftii I taa liitiliua 'f I'1' ' ""
i'luv l l.i (it aliii lian a ioiiiiaii
I Ik i iiii .in I Hi "I alk'ni I .il tin
I'liloli l..il.. ( tliiuiklyii In !!
iiwrmrrr-'ianmiiiimnwifttiitimfflrtrTrr"1
lv.nliti.itl Kuuililiiii.is
M.ji -nir f it" "'wiiiraiiriirini irnii
. . . -i.
. ..!.. (in M tuWil la i. Hi lua '"'i
.1.. i .1 Vv f taw baltaat tialu Lu
i n tin a i U)n
i i.o i hoi ' wsk ptwpaiatuiua
i . 4.4u4 ua tluv wa ftuui Waatbai
i....i iu AuiaiUia Vf"4- i1i"i
ii. . ti.usli by May I i'""
... .iti.pn VSUdwbiaU 14 t.uu;tug
. .1 .. aa- 4i uta kopif Aikanaa-
u itw - 1U1. iula iba soul i.
I lo 4 1
. .iv in 4. ma Kan " h" '
4UI i-i-uiia aoutlt b Oauta
i. u.ia law iw Unvv J '' i' '
I.. -I 4 I ul H V U
4ii rtkum to wo
otnn at
.i4ni m m
Hi m
i Uiat oaMli
fJU t4Hb
a Hiila
.Muduvoi Moifcnui ol MM oi
i t Va poll aVt ntajMl Ul
... tM at MUM WW Mb IM wt
i ad aot paitMrlUMl to wta RtTaH
I v ana uirvi wt
fw u Theodora atayian that
harair ftwtaalf Mrr haaiMaad la
iajnia (b part of Marratlwa tlwdaoa
I iatoa a waa ala vlth Mr Warda
t had tha pan of taa (athella ra4ar
" taytat a haay raa. that ml iaatia)
taa taa Mo wit Mr Brmmm aaa4a a
raat hn m ar wh aad Mm Vat h
ritt.a rtaiai aha will raaa atth arh
tara aa Hada Adaaaa Maarha
WaJaa and Julia Martoaa -luaty r
rWnttat ltm ta mr atyla wr aiotM
. a u
Vlxnaar r 4 iaaaaa f tb Rofal
tti4Hr uaBpaay aaa ant taa a ia
t ( Maaafaw hunaa raarattac taa
Plaraac f hia nwaaaay aara Nov
lv Ma ataiaa (hat owla to taa ta
f4oraW tuin of atattara ba la fmrad
' iarl Kia ohlaaoaaa and Kauaaa
lataa I h xiuioaay baa playl la
bard la a in tta tad haa pmnatily
liabaad-d
Tha at (rat luaa boiaal at tha
Hrauaa up to tha iloaa of th yaar ara
aa fotowa Klag f tba opluai Hiac.
Nov H Two Johaa IMhi I Bout bar a
Mtoch coaipaay Uac I. aad i. Wtaa
Woataa. Maria UaaaMir Um I. Tha
Olllaooaya. Uac It A ttrohaa Maart.
INk-. tl. m Harfctfta Da II. Moaaoha
Itan' II. Itutart Uaaia Vmt ti.
Two Marrlad Woawaa. liar 31
Klaf uf tha Opluaa Rlag ' whuh
will ba aaaa at taa Hruoaa taaaiar i
Nov a. baa cauaad a aaaaattoa aaioag
thaatar goara. oaa acaaa aartlvularly
that ta taa aatoad act wbara a baautl
ful aovtaty girl la aut lead Into aa aa
dargrouad opiuai jolat of tha t'hlaaaa !
aad aut ara Inault and ladigalttaa froai J
tha haada uf a i-ollaga adutatad C'hlaa
aaa who haa batoaaa aaaaMrad by har
rharata. Thta dallcata ataaa haa baau
baud lad with aklllad paua by taa au .
l bora t'hailaa K tllaaay aud Oharlaa
A Taylor aud though bordartug upon
tha ' iiao.ua " haa uo alautaut lo ahok
tha ntuat faatldloua. aud la faaclaatlug
and tbrtlllug. Ita moral titiuai la aatd
to wring tha baart iborda of all wit
uuaaaa Ita thorough originality ataiup
lug It aa a waatarolata of draataili-
roaatruillon Tha tantptattou of lit.
Aui.iouy of old I brought vividly to
utlud aa tha pagan ibaraitar atrugftaa
batwaau right ud wrong . aud h Bual
ly piovaa tba iraal vlitua of lualllllug
t.'tulallau taaiblug tutu tba haatbru
auul by casting ktmaalf In pauanca ba
fur km wooiJan Idol wklla tha Vau
ttka lutnial uf Nuaa that ha cuvaU ra
iuiu uupollulad br kla Hmoroua
lout h
Tba 1'hlladalphla Hally Talagrpb
aaya of It Itafuia au audlama
that fully appiatlatad thu utauy
ntlrrlug iidui with wbUh tbu play
atiouiula ' I'ba King of tbu Upturn
Itiug Mwaauia Ulauv and taUi n
produitUiii waa lt aigbl ai
m( tin I'topli t'lm wink li al
null In it u In UiU ill) an lliuii'
in imrt im iii id u( itwi'iiiua " I'"' u
aulluual iluimlu ul Ita plwt tbu at
lug waa god tliioitahimt. and lUw iu
liull i'ii4ittliia In I In- Iblul ail atytuil
I In lluiiitiii I ui i ililuka lu wbUb
Id. n. Iiiii.li lliullii'ia iiaitli lia(M tu
II..IU..I III' M II l II IH I lo It tllll JlU I.
aiwmwiirmiMwwiniwwiMiirtfiii t
DJLai.jjUimuiuAJnAiMiuiaKCUi.MriUnUMUifaMtfmwU.ftAlii
It la ..(tl.l4ll M.lllnl. I Ill4l till.
wit Itw of Mastvt tat Mulldvi ol tba
ituiila fu will nut i aluillabatl whttih
uiii.il ii4 iivii-ii . uiiiiii lui uil tint a
aal
iiiniii. tin ii.iui.i ni iN.atwa a!!!
aboitly sun aad (u4uilui inylttlvl of
kiastviu tklatMU4a Mvit iwiotna to
bis old uu lu ttausas IU baa tha
uamu among tha ttataling maw of ba
iua tbu ttuvai inu tu tha i-ompaur
w 1 I . V
Iba Mutk lalaud alma tu lv tba
pwupla tkiough ttaina lo tbu upautug
ol taa kjiowa ad Voioauvha vonoMl
It will OMdjuvt Una Itooi ioadaiko
to tWt Mill UllMHif laaaMatton akkk
la roMiiai M) MM vooka ol that o
i II Ml ilWi tMtll ttoMl Mm Will ba
twuoMm IwVo U Tk avaata)oo wIM ba
uo4liiovWit m law monlka
T twoaaA iiiaihfa) Ut Mta tlaaa hm4
lot MwAwt ovwf Ukt t Vt llmltad kj
tla Hswawtoffr kkMtjotka fa paa
fMajaji tall1 I lafUl tVt t 14
K u. ilvlM tWT W nlUM kaws m
antuanonrU Va w tkaAr bm1 tka um
itej tl Hxrlva-. Tbe ok) Uffi vmrd hd
Uta train arrtvw i 9 3 wkloU. wmlw
ik4 hi All oh AJ 1st
ftrrtpg M'Ha IVaaa Aaa a
Now VaHi. Nov If Mvary Rapuklt
aa laadar ol aay prwaataa througtb
(t Ua rowiry got tha tip atMnit ttmr
- ataa fmaa Mark HaaaA "t 'j
lt Mail waa a fowl thing aat ihi
it abHtl. l bought for a rtaa f .'
putata Wkan tha tip waa awnt .mi'
PartaV Mall waa Mlng at II Art-r
mhPtHm ta atork waa ad .! ;. :
aad at that prt a tha putttu ia )h'4i
to mhU Taa laaMara dlvidad a
aral aillttaaa aawaag thaat thair proAta
rangtng front ltOiot) o IMaou
Tba algal ftc am a of thia atM a la
la loatatatKl la tha fa t thai Mntoi
Haaaa agwhaaaiati of tha aitmimatia
ttoa daxlarad In avtphattc tar aaa lu au
latarvlaw uat aftar atattlo that b
moat Importaat aaaaaora which tha R
publkan party would cuntarn itaalt
with In iuagraaa waa taa aubatdy bill
wkuk aauatur Haaaa aaid would b
takaa up lataHMtlalaly and puahad
through to aa aarly vot
FINALS WtAKNtM CUHIO.
I waa trouhlwd with aavar fwaia'i-
waaknaaa fur owr alt aaoatha I au..
trwatad by als vary proaalnant pa i .
tlaaa without aay atarkad baaali
My laat doctor waa a aklllad apa. la I
tat and ha told ma tha only hop lay
la aa operation I baard of Smith t !
Hura Ktdaay t'ura and aftar nalng It ;
for oa OMMith I tod myaalf curad. and '
a van tha doctor who laat traatad m i
now pronouncaa aaa wall.
Mr. 4. n. Wir Atlaita tia
Frlia. M caaU. For aala ly V H !
Maafro. !
If you eojuyad "Houar a Hoy a wbau
thvy war hara laat wlatar you ran
haar than again Nov 14.
RMlUMATtfM'OATARftM
uooo.
IN TM
TrUI Tratmant Praa.
It la tha dawpaaatad. ubatluala caaaa
of catarib and rhaumallani thai II. U
b tUotaulv UUmmI Italuil curaa. It
uiatlaia uol what otbar liaalutauta
doitoia. apraya llulwauta uiadlcatad
air. blood Murtkarfc kava fallatl lo do.
IV II alwaya promptly raacbaa Ika
raal cauaa aud roots out aud tlrnlua
from tba bonaa juluta wuioua mam
biaua and aullta vyatam tha apaclkc
polaou lu tha blood that cauaw Kbau
uiatlam or t'atairh tl l It u tin.
only muiaUy atrting wuuugb lu 'in ii'U
aud iuia. so thvra rau u hi i. a .-
tutu of tba ayuiptiiiiia It ". i. ...
pallia mi achtia lu luiiino Julnio m i... h
awulluli gluudn taliitmt buaili u.-i. .
lu tbu haad. dlaiti4ii4 of mu wn ul
. ciutltm uf tbts uu iiiluaiiea tilou I Hun
anl uaally tlid. lii-uluitnil with It U
It. will atop uvuiy Myitiptuin i.....
tkt blood puta aud rli b iMiaH'io fi
Tilat tiaatmaut lioo by a.l.ln aiua
moot) Itlm 0. Atlanta. tU lkatiiu
lu.iiuitt. auU fiwu uiwdiial advha gtvuu
IMihhI llalui thotougnly taakid Uss IS
ruaia. ovr V oow voluutaty last I won
Ula of tuiua by U It W single Uiug
.( hi i
tun a fctnu in nit ittAv
l atlv iipHiu duiniiit Tbst.
LKA'HK WANT COLUMN
A4fkiiiaiaui la ImU . ..ii.ui.. fc i lli
cai u luaartlxa Wo 4itUuiat Uu
lot Us tbau w waau.
WAtl'thM naoaauaviilia I.. the Ual
b'toi U44a av4 i aiut Jvur
ta ''''''' w' w "'' uw
Uwa t Watia olvaalua ' aala.
4fa U4 piUWa . ta$ fiii lM)i 14 ut If
Stt fe'T w-l-
MKatltwa Mua a van ui4k- si a mkuiu
Mlia.'a fftaiktl 0 liU'vif lauai
iMimtiAt
lailtaa. whan dovlma aud ulkaia
loll lo taliai i mm in iiih iMwl
I'avkagu Itaa
I ti Uaaw IMl MUwaukuf. Wla-
P1lltttlt4t I
Itoftfovaa vutatt wi no pa i
ti U Muaau. MUaaukw Wu
Iwvlati uaak k wagaa al aonjia.
and wont all lo v aaaaa wm-
twftM! vtia ok M a ploaiiat Ml
W aailf pal ft! waaklf VU a) lu
waoapiaAOv I want wo monaj and yjIU
Uf aod roll pUvotai lo all oad
aag && Mia. It A VViovtna. Won
Uol Hko. hWk
mv Mvii(ti 4ui m.
NOW
Arid
Now Disposing at Actual Cost
oi a
$10000 Stock of Perfect Dry Goods This
Stock Comes from One of the Large Oities of Mis-
souri and About All it Cost Us was the Freight
to Guthrie
It was a Cinch and We
Thu itotik wan bought kr tht winlr tratb.it contiiti ol fin Unirii
UriiguuiU (iluvif Iiupartnil llonicry Silki iuui Lucimi It it n
tvM;k tho 4U0 wuvikl wmiU tu iclvt Irouu -Fh tiUti will bogin Fri
tUy it.U vwittnunt till UitiMUwHt ul ut 201 wtt Okkhoiwiv Nt
ilom tu th Guthrto Ntiurinl U4nk iuiU appotita iht pwRt&M
F PF1MNY
OPEN
eady
Up
BUSINESS
wiawsaal M aa.
Quick
If"""'
For
Picked It
i itiWhi jk4WWlBBWaU;v
CO
ll(W"J
I
i
i

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 4 4 of 8
upcoming item: 5 5 of 8
upcoming item: 6 6 of 8
upcoming item: 7 7 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Niblack, Leslie G. The Guthrie Daily Leader. (Guthrie, Okla.), Vol. 16, No. 144, Ed. 1, Saturday, November 17, 1900, newspaper, November 17, 1900; Guthrie, Oklahoma. (https://gateway.okhistory.org/ark:/67531/metadc74984/m1/3/ocr/: accessed April 16, 2021), The Gateway to Oklahoma History, https://gateway.okhistory.org; crediting Oklahoma Historical Society.

Univesal Viewer

International Image Interoperability Framework (This Page)